Medische woorden en begrippen

Abces ophoping van pus in het lichaam, etterbuil
Abdomen buik(holte)
Abdominaal met betrekking tot de buik
Aberrant afwijkend bijv. een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam
Abnormaal afwijkend van de norm
Abortus miskraam, abortus provocatus= opgewekte miskraam meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder
Abrasie schaafwond, afkrabbing
Abrupt plotseling
Absence kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen
Absorptie opname
Abstinentie onthouding(sverschijnselen), m.n. van medicijnen, alcohol, drugs
Acantholyse verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat
Accidenteel toevallig, of als gevolg van een ongeluk
Accommodatie scherpstelling vban het oog
Accumulatie ophoping van stoffen
Aciditeit zuurgehalte
Acidose zuurvergiftiging
Acne puistjes
Acrocyanose blauwkleuring van handen,voeten
Acth hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel
Actief werkzaam
Activeren werkzaam maken
Activiteit werking
Acustischit (Akoestisch)  het gehoor betreffend
Acuut plotseling en hevig
Adaptatie aanpassing
Addictie verslaving
Additioneel toegevoegd
Additivum toevoeging
Adenitis (lymf)klierontsteking
Adenoom goedaardig klierweefselgezwel
Adequaat correct en passend bij
Adhesie vergroeiing
Adjuvans toevoegsel
Adnexitis ontsteking van de eierstokken en de eileiders
Adolescent jeugdig persoon, puber
Adrenerg m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline
Adrenolyticum middel dat adrenaline bevat
Adsorberen aantrekken, aan de oppervlakte binden
Adstringerend bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan
Adult volwassene
Advies (goede)raad
Aerofagie inslikken van lucht
Aeroob afhankelijk van zuurstof
Aerosol vloeistof spray
Afasie spraakstoornis a.g.v. een hersenaandoening
Affiniteit aantrekkingskracht
Afterload nabelasting
Agalactie gebrek aan moedermelk
Agammaglobulinemie gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer
Agens werkzame (chemische) stof
Aggravatie verergeren of overdrijven
Aggregatie samenklontering
Agitatie opwinding
Agonist spier die zelfstandig werkt
Agranulocytose vermindering van het aantal korrelcellen(witte bloedcellen) in het bloed
Agressiviteit neiging tot geweld
Akinesie bewegingsarmoede
Albumine in water oplosbaar eiwit dat veel in bloed voorkomt
Alcoholisme drankzucht
Alert oplettend
Alimentair met betrekking tot de voeding
Alkalisch met betrekking tot alkali (loog, stof die in verbinding met zuur een zout vormt)
alkaloid giftige stikstofverbinding van plantaardige stoffen in lage dosering als medicijn bijv. Atropine
Alkalose zuurverlies
Alkyleren een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen
Allergeen stof die overgevoeligheid veroorzaakt
Allergie overgevoeligheid
Allergisch overgevoelig
Alopecie haaruitval
Alternatief anders en even geschikt
Alterneren elkaar afwisselen
Alveolitis ontsteking van de longblaasjes
Amblyopia ambly-opie (lui oog)
Ambulant in staat om te lopen
Amenorrhoea amenorroe (wegblijven van de menstruatie)
Amine organische ammoniakverbinding
Aminozuur bouwstof van de eiwitten
Amnesie geheugenverlies
Amnion lamsvlies, het binnenste der eivliezen van het embryo in het moederlichaam
Ampul dichtgesmolten medicijnflesje
Anaal met betrekking tot de aars, de darmuitgang v.d. mens
Anabool weefselopbouwend
Anaemia anemie (bloedarmoede)
Anafylactisch als gevolg van overgevoeligheid (allergie)
Analepticum versterkend middel
Analgeticum pijnstiller
Analoog overeenkomend met
Analyse ontleding
Anamnese vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis
Ananroob onafhankelijk van zuurstof
Anastomose vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten
Anatomisch met betrekking tot de anatomie
Androgenen stoffen die mannelijke kenmerken veroorzaken
Anergie afwezigheid van reactie
Anesthesie verdoving of narcose
Anestheticum pijnverdovend middel
Aneurysma slagaderbreuk (uitstulping slagader)
Angiitis bloedveranderding (ontsteking) verzamelnaam voor collageenziekten
Angina Pectoris hartkramp, pijn op de borst
Angineus het gevolg zijn van angina pectoris
Angio-Oedeem zwelling veroorzaakt door (allergische) overgevoeligheid
Angioneuroticum inwerkend op de zenuwtjes van de bloedvaten
Anhydrisch watervrij (zonder water)
Anionisch met negatief geladen deeltjes
Anisocorie ongelijkheid van de pupillen
Anogenitaal met betrekking tot de aars en de geslachtsdelen
Anomalie afwijking van organen
Anorectaal met betrekking tot aars en endeldarm
Anorexia magerzucht, eetstoornis
Anorganisch materiaal dat geen leven bevat
Anosmie onvermogen om te ruiken
Anovulair anovulatoor (zonder eisprong bij de vrouw)
Anoxie zuurstofgebrek, zonder zuurstof
Antacidum zuurbinder
Antagonist tegenwerkend middel of orgaan
Antecedent voorafgaande gebeurtenis
Antemeticum middel tegen braken
Anterograad zich naar voren uitstrekkend
Anthelminthicum wormdrijvend middel
Anthrax miltvuur
Anti-Acidum middel dat teveel (maag)zuur tegengaat
Anti-Allergisch wat overgevoeligheid tegengaat
Anti-Angineus wat beklemming op de borst tegengaat
Anti-Arrhythmicum  geneesmiddel dat hartritmestoornis tegengaat
Anti-Asthmaticum middel tegen astma (benauwdheid van luchtwegen)
Anti-epilepticum geneesmiddel tegen epilepsie
Anti-Exsudatief middel tegen ontstekingsvocht
Anti-Infectieus tegen de infectieverwekker gericht
Anti-Inflammatoir wat ontsteking tegengaat
Anti-Oestrogeen wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat
Anti-Oxydans stof die chemisch binding met zuurstof tegengaat
Anti-Psychoticum geneesmiddel dat wanen vermindert
Antibacterieel tegen bacterien gericht
Antibiogram beeld van de gevoeligheid voor bacteriedodende middelen
Antibioticatherapie behandeling met geneesmiddelen die bacterien doden
Antibioticum geneesmiddel dat bacterien doodt
Anticholinergicum stof die de werking van een weefselhormoon onderdrukt
Anticoagulans stof die de bloedstolling vertraagt of tegengaat
Anticonceptiering anticonceptiemiddel; kunststof ring in de vagina met hormoonafgifte
Anticonvulsivum middel tegen stuipen, toevallen (bij epilepsie)
Antidepressivum middel tegen ziekelijke neerslachtigheid
Antidiabeticum geneesmiddel ter behandeling van suikerziekte
Antidiuretisch wat de vorming van urine tegengaat
Antidopaminergisch  wat de werking van een weefselhormoon tegengaat
Antidotum tegengif
Antifibrinolyticum middel tegen oplossing van fibrine bij de bloedstolling
Antifungisch wat schimmels doodt
Antigeen lichaamsvreemde afweeropwekkende stof
Antihistaminicum stof die de werking van de weefselstof histamine vermindert
Antihypertensivum bloeddrukverlagend middel
Antilichaam antistof in het bloed
Antimicrobieel tegen ziekteverwekkers gericht
Antimitoticum middel dat de celdeling verhindert of vertraagt
Antimycoticum middel tegen schimmelziekte
Antineoplastisch wat de vorming van kankergezwellen tegengaat
Antiphlogisticum middel dat ontsteking tegengaat
Antiproliferatief tegen snelle groei gericht
Antiprurigineus jeukwerend
Antipyreticum koortswerend middel
Antisepticum ontsmettingsmiddel
Antispasmodicum middel dat krampen van organen tegengaat
Antitoxine middel dat de gifstof onschadelijk maakt
Antitrombotisch wat de vorming van bloedstolsel tegengaat
Antitumoraal tegen gezwellen gericht
Antitussivum hoestmiddel
Antiviraal werkzaam tegen virussen
Anurie uitblijven van urinevorming
Anus aars
Anxietas angstgevoel
Anxiolyticum geneesmiddel dat angst en onrust vermindert
Apathie lusteloosheid
Aplasie onvolledige ontwikkeling van orgaan of lichaamsdeel
Aplastische Anemie bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes
Apnoe ademstilstand
Applicatie toepassing
Approximaal benaderend, het dichtsbijliggend
Aquosus waterig
Aritmie onregelmatige hartslag
Aritmogeen wat onregelmatige hartslag veroorzaakt
Aromatisch met geurstof
Arterieel slagaderlijk
Arteriografie rontgenfoto van de slagaders
Arteriolair met betrekking tot de kleine slagaders
Arteriosclerose aderverkalking
Arterioveneus met betrekking tot een slagader en een ader
Articulair met betrekking tot een gewricht
Artificieel kunstmatig
Artralgie gewrichtspijn
Artritis gewrichtsontsteking
Artropathie gewrichtsaandoening
Artrose gewrichtsaandoening zonder ontsteking (slijtage van gewricht)
Ascites buikwaterzucht
Asepsis zonder bacterien of ziektekiemen
Aseptisch vrij van ziektekiemen
Aspecifiek niet-specifiek
Aspiratie opzuiging
Assay toetsing
Assisteren bijstaan
Associatie aan elkaar koppelen
Asthenie krachteloosheid, lichamelijk of geestelijke zwakte
Asymptomatisch zonder ziekteverschijnselen
Asystolie hartstilstand
Ataxie onzekere gang bij het lopen
Atheromatose degeneratie van de vaatwand
Athetose onwillekeurige (ongecontroleerde) bewegingen van vingers en tenen
Atonie spierslapte
Atopisch met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid (allergie)
Atoxisch niet-giftig
Atriaal met betrekking tot een hartboezem
Atrioventriculair met betrekking tot hartboezem en hartkamer
Atrium voorkamer van het hart
Atrofie verschrompeling van organen
Atypisch zonder kenmerkende eigenschappen
Auditief met betrekking tot het gehoor
Aura zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval
Auraal met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval
Auriculair met betrekking tot het oor
Auscultatie luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen
Auto-Immuun met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels
Automatie zelfstandige handelingen en verrichtingen die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn
Autonoom zelfstandig
Azoospermie gebrek aan zaadcellen
Azotemie toename van het stikstofgehalte van het bloed
Bacil staafvormige bacterie
Bactericide bacteriedodend middel
Bacterinmie aanwezigheid van bacteriën inhet bloed
Bacteriod gelijkend op bacterien
Bacteriologisch met betrekking tot bacterien
Bacteriostaticum stof die de toename van bacterien belemmert
Balanitis ontsteking van de eikel bij de man
Barrier begrenzing, bescherming
Basaal aan de basis liggend
Base loog, stof die zout vormt
Benigne goedaardig
Beschermend beschermend
Beta-Blokkeerder geneesmiddel dat de bloeddruk regelt
Beta-Mimeticum geneesmiddel dat beta-dgedeelte van het onwillekeurig zenuwstelsel stimuleert
Bifasisch in twee fasen verlopend
Bilateraal aan 2 kanten, in twee richtingen (buitenkanten)
Biliair met betrekking tot gal
Bio-Equivalent biologisch vergelijkbaar, met dezelfde kracht en uitwerking
Bioavailability biologische beschikbaarheid
Biochemisch met betrekking tot de chemische omzetting van stoffen in levende wezens
Biodegradatie natuurlijke afbreekbaarheid
Biologisch met betrekking tot levende wezens
Biopsie een stukje weefsel uit een orgaan verwijderen voor onderzoek
Biosynthese de opbouw van stoffen in het lichaam
Biotransformatie omvorming van stoffen binnen het levende weefsel
Blefaritis ontsteking van een ooglid
Blisterverpakking verpakking van plastic
Blok stremming
Bolusinjectie in 1 keer inspuiten van een geneesmiddelendosis in het bloed
Borborygmus darmgeruis
Bradycardie ongewoon langzame hartslag
Bradykinesie verlangzaming van de bewegingen
Bradypnoe vertraagde ademhaling
Breedspectrum met een breed werkingsgebied, veel gebruikt voor antibiotica
Bronchiaal met betrekking tot de luchtpijp-takken
Bronchinctasie verwijding van de luchtpijn-vertakkingen
Bronchitis ontsteking van de luchtpijptak
Bronchoconstrictie vernauwing van de luchtpijp-takken
Bronchodilatatie verwijding van de luchtpijp-takken
Bronchopneumonie longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken
Bronchopulmonair met betrekking tot de lucht-pijptakken en de longen
Bronchospasme kramp met vernauwing van de luchtpijptakken
Bronchus luchtpijptak
Buccaal van de wang
Buccofaryngeaal met betrekking tot de mond (wang) en de keel
Bulbair met betrekking tot het verlengde merg (onderste deel van hersenen)
Bulleus blaarvorming
Bursitis ontsteking van een slijmbeurs
Blefaritis ontsteking van een ooglid
Blisterverpakking verpakking van plastic
Blok stremming
Bolusinjectie in 1 keer inspuiten van een geneesmiddelendosis in het bloed
Borborygmus darmgeruis
Bradycardie ongewoon langzame hartslag
Bradykinesie verlangzaming van de bewegingen
Bradypnoe vertraagde ademhaling
Breedspectrum met een breed werkingsgebied, veel gebruikt voor antibiotica
Bronchiaal met betrekking tot de luchtpijp-takken
Bronchinctasie verwijding van de luchtpijn-vertakkingen
Bronchitis ontsteking van de luchtpijptak
Bronchoconstrictie vernauwing van de luchtpijp-takken
Bronchodilatatie verwijding van de luchtpijp-takken
Bronchopneumonie longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken
Bronchopulmonair met betrekking tot de lucht-pijptakken en de longen
Bronchospasme kramp met vernauwing van de luchtpijptakken
Bronchus luchtpijptak
Buccaal van de wang
Buccofaryngeaal met betrekking tot de mond (wang) en de keel
Bulbair met betrekking tot het verlengde merg (onderste deel van hersenen)
Bulleus blaarvorming
Bursitis ontsteking van een slijmbeurs
Cachexie uitputting, ondervoeding van het lichaam
Calcificatie verkalking
Calcinmie aanwezigheid van calcium in het bloed
Calciurie aanwezigheid van calcium in de urine
Candidiasis schimmelziekte van huid en slijmvliezen
Canule buisje
Capaciteit bevattingsvermogen
Capillair haarvat, kleinste vat van de bloedsomloop
Carcinogeen kankerverwekkend
Carcinoom kankergezwel
Cardiaal met betrekking tot het hart
Cardiogeen door het hart veroorzaakt
Cardiologisch met betrekking tot hartziekten
Cardiomegalie hartvergroting
Cardiomyopathie hartspierziekte
Cardiopathie hartziekte
Cardiopulmonaal hart en longen
Cardiorespiratoir met betrekking tot hart en ademhaling
Cardioselectief wat alleen op het hart inwerkt
Cardiotonisch wat de werkzaamheid (samentrekkingskracht) van het hart bevordert
Cardiotoxisch giftig voor het hart
Cardiovasculair met betrekking tot hart en bloedvaten
Caries tandbederf
Castratie ontmanning, het volledig verwijderen van de teelballen bij de man
Cataract grijze staar
Catarre slijmvliesaandoening waarbij vocht via het slijmvlies verloren gaat
Catheter slangetje
Catheterisatie inbrengen van een slangetje
Caudaal met betrekking tot het (staart) uiteinde, ook gebruikt voor het onderste deel van ruggemerg
Causaal oorzakelijk veband
Causticus bijtende chemische stof
Caviteit een gat of ruimte bijv. gaatje door tandbederf
Cefalalgie pijn in het hoofd
Cellulitis ontsteking van het onderhuidse bindweefsel
Celmembraan omhulsel (wand) van de cel
Cerebellair met betrekking tot de kleine hersenen
Cerebraal met betrekking tot de grote hersenen
Cerebrospinaal met betrekking tot hersenen en ruggemerg
Cerebrovasculair met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen
Cerumen oorsmeer
Cervicaal met betrekking tot de hals en de nek
Cervix Uteri baarmoederhals
Chelatie een chemisch bindingsproces, bijv. gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging
Chemisch scheikundig
Chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels
Chemotherapeuticum medicijnen waarmee kanker behandeld wordt
Chemotherapie behandeling van kanker met medicijnen
Chirurgisch betrekking hebben op operatief
Chloasma levervlekken, huidverkleuringen
Cholangiografie roentgenonderzoek van de galwegen
Cholangitis ontsteking van galwegen
Cholecystitis ontsteking van de galblaas
Cholelithiasis galsteenziekte
Cholereticum stof die de galvorming bevordert
Cholestase verstoring of verstopping van de galafvoer
Cholesterol galvet, een lichaamsvet
Cholinerg betrekking hebbend op zenuwuiteinden die Acetylcholine (een chemisch stof) afscheiden bij het overbrengen van een impuls
Chorea dans
Chromosomaal met betrekking tot de chromosomen, de eiwitten die erfelijke informatie bevatten
Chronisch van lange duur
Chronotroop wat tijd of snelheid beinvloedt, bijv een medicijn dat de hartslag verhoogt
Cicatrisatie littekenvorming
Circulatie (bloeds)omloop
Cirrose leveraandoening waarbij leverweefsel schrompelt en bindweefsel in lever toeneemt
Classificatie indeling, rangschikking
Claudicatie pijn en kramp in de benen als gevolg van een vaatafwijking
Clearance zuivering
Clitoraal zwellichaam van vrouwelijk geslachtsorgaan
Cloaca bij dieren darmuitgang
Clonisch ritmisch samentrekkend
Coagulatie stolling
Cochleair met betrekking tot het slakkehuis onderdeel van het binnenoor
Coenzyme onderdeel van een eiwit dat een eiwit(enzym) reactie veroorzaakt
Cognitief met betrekking tot het denkproces
Coitus geslachtsgemeenschap
Colitis ontsteking van de dikke darm
Collageen bindweefselstof
Collaps flauwvallen
Colloidaal een vloeibare oplossing met deeltjes erin
Collyrium oogspoeling
Colopathie aandoening van de dikke darm
Colorectaal met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm
Comateus in volkomen bewusteloosheid
Combinatie verbinding
Comedo mee-eter, een verstopte talgklier v.d. huid
Commensaal onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm
Commotio schudding, gebruikt voor hersenschudding
Compatibel op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen
Compensatie herstel van het evenwicht
Competitief die elkaar bestrijden of tegenwerken
Complement aanvulling
Complementair aanvullend
Complex ingewikkeld
Complicatie bijkomende ziekte (verergering)
Component bestanddeel
Concentratie sterkte van een oplossing
Conceptie bevruchting
Concomiterend begeleidend, tegelijkertijd voorkomend
Concreet samengegroeid (verhard stukje)
Conditie toestand waarin iemand verkeert
Condoom anticonceptiemiddel; rubber hoesje om de penis dat het sperma opvangt
Conductie geleiding
Condyloma vijgwrat, weke wrat
Confusie verwardheid
Congenitaal aangeboren
Congestie ophoping van vloeistof bijv. Bloed
Conjugatie binding
Conjugatus gekoppeld
Conjunctivitis bindvliesontsteking v.d oog
Conservatief op behoud gericht, afwachtend
Conserveren in stand houden
Constipatie verstopping, harde of uitblijvende ontlasting
Constitutioneel door de lichaamsbouw bepaald
Contact aanraking
Contaminatie verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie
Continu voortdurend
Contra-Indicatie een reden om een behandeling of onderzoek niet uit te voeren
Contraceptie gebruik van voorbehoedmiddelen
Contraceptivum voorbehoedmiddel
Contractie samentrekking van orgaan of spieren
Contractiliteit vermogen zich te kunnen samentrekken
Contractuur blijvende samentrekking of kramp
Contrastmiddel contrast-stof, chemische stof om bijv. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten
Contusie kneuzing
Convalescentie periode van herstel
Conventioneel wat door het vaste gebruik bepaald is
Conversie omzetting
Convulsie stuip, toeval
coordinatie onderlinge afstemming in de bewegingen
Cor Pulmonale aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen
Cornea hoornvlies v.h oog
Coronair met betrekking tot de krans-slagaders v.h. hart
Corpus Luteum geel lichaam
Correctie verbetering
Correlatie samenhang
Corresponderen overeenstemmen met
Cortex schors
Corticaal met betrekking tot de schors
Corticosteroide bijnierschorshormoon
Cosmeticum schoonheidsmiddel
Coxalgie heuppijn
Craniaal met betrekking tot de schedel
Creatininemie teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed
Crisis ernstige ziekteaanval
Criterium toets, een reden
Cumulatief toenemend of ophopen
Curariseren chemische stof (curare) die spierverslapping geeft
Curatief heilzaam, genezend
Curettage uitkrabbing bijv. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen
Curve kromme lijn
Cutaan met betrekking tot de huid
Cyanose blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort
Cyclisch wat regelmatig terugkeert
Cycloplegie verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog
Cyclus terugkerende regelmatige reeks
Cystitis blaasontsteking
Cystoscopie kijkonderzoek van de blaas
Cytochroom giststof die ijzer bevat
Cytoplasma celvloeistof
Cytostaticum geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt veel gebruikt bij kanker
Cytotoxisch giftig voor cellen
Darmflora darmbacteriën
Decompensatie verstoring van het evenwicht door een afnemende functie bijv. v.h hart
Decongestivum middel dat zwelling vermindert
Decorum fatsoen
Decubitus doorligwond
Defecatie stoelgang, het produceren van ontlasting
Defibrillatie elektrische behandeling van hartritmestoornis
Deficiëntie tekort
Deficit gebrek
Degeneratief afnemen of vermindering van orgaan of functie
Degradatie afbraak
Dehydratatie tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van vocht aan de weefsels
Delirium waanzinnigheid, acuut psychische stoornis t.g.v. lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen
Dementie geestelijke achteruitgang
Demulcens middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken
Dendritisch vertakt
Dentitie tanden krijgen
Dependent afhankelijk
Depersonalisatie psychische ziekte met wanen en vervreemding van zichzelf
Depigmentatie verdwijning van kleur (pigment)
Depletie lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof
Depolarisatie vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel
Depressie ziekelijke neerslachtigheid
Deprivatie een gemis dat leidt tot ziekteverschijnselen
Derivaat derivans, chemische verbinding, afgeleid uit een andere verbinding, afleidend middel
Dermatitis huidontsteking
Dermatofytose huidschimmelziekte
Dermatologisch met betrekking tot de huidziekten
Dermatomycose schimmelziekte van de huid
Dermatose huidziekte
Dermografie netelroosschrift, een kras op de huid wordt rood met zwelling en soms jeuk
Desensibilisatie ongevoelig maken voor een antigeen of allergeen
Desinfectans ziektekiemdodend middel
Desoriëntatie verlies van besef voor tijd en ruimte
Desquamatie vervelling
Detectie opsporing, ontdekking
Detergens geneesmiddel dat zuivert
Detoxicatie het verwijderen van een gif, ontgifting
Diabetes suikerziekte
Diagnose vaststelling van een ziekte
Dialyse kunstnierbehandeling
Diameter middellijn
Diaphoresis zweetafscheiding
Diarree buikloop
Diastolisch met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten
Diathermie doorwarming van zieke organen
Diathese vatbaarheid voor een ziekte
Differentiatie ontwikkeling in een bepaalde richting, het zich ontwikkelen van cellen, weefsels etc. tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter.
Diffusie vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
Diffuus zonder scherpe begrenzing
Difterie infectieziekte
Digestief met betrekking tot de spijsvertering
Digitalisatie toediening van geneesmiddelen bij hartziekten
Dilatatie verwijding
Diplopie dubbelzien
Direct rechtstreeks
Discoid schijfvormig
Dislocatie ongewone verplaatsing
Dispositie aanleg, vatbaar zijn voor
Dissemineren uitzaaien
Dissociatie uiteenval
Distaal naar het einde van de ledematen toe
Distentie uitrekking
Distilleren zuiveren
Distorsie verstuiking
Distributie verdeling
Diurese afscheiding van urine
Diureticum urinedrijvend middel
Diurnus wat overdag plaatsheeft
Diverticulitis ontsteking van de darmuitstulpingen
Documenteren onderbouwen, staven
Dominantie overheersing
Donor gever bijv. Orgaandonor= degene die zijn orgaan afstaat
Doping stimulerende (genees)middelen
Dorsaal aan de rugzijde
Dosering verstrekte hoeveelheid
Doseringsregime regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen
Dosis hoeveelheid van een geneesmiddel
Drainage vochtafvoering
Dubbelblind zonder medeweten van de zieke en de arts bijv. bij onderzoek nieuw geneesmiddel
Ductus afvoerbuis, kanaal
Duodenum twaalfvingerige darm
Dura Mater harde hersenvlies
Dysartrie uitspraakgebrek
Dyscrasie gestoorde gezondheid
Dysenterie rode loop, bloeddiarree
Dysfagie slikstoornis
Dysforie sombere stemming, somber gevoel
Dysfunctie gestoorde werking
Dysgenesie gebrekkige aanleg of ontwikkeling
Dysgeusie smaakstoornis
Dyskinesie bewegingsstoornis
Dysmennorroe pijnlijke maandstonden (menstruatie)
Dyspareunie paringspijn, pijn bij het vrijen
Dyspepsie gestoorde spijsvertering
Dysplasie ongewone ontwikkeling, misvorming, abnormale vorming en groei van weefsel
Dyspnoe kortademigheid
Dystonie stoornis in de spierspanning
Dystrofie voedingsstoornis, groeistoornis van organen, degeneratie van organen, cellen, weefsels
Dysurie pijnlijke urinelozing
Ecchymose blauwe plek
Echografie beeld (of foto) van organen dat gemaakt wordt via geluidsgolven die worden teruggekaatst
Eclampsie stuipen of toevallen tijdens zwangerschap
Ectopisch buiten zijn normale ligging
Eczeem oppervlakkige huidaandoening
Effect uitwerking
Effectief doeltreffend
Efficient doelmatig
Effusie doorsijpelen van vloeistof naar lichaamsholte of weefsel, de vloeistof zelf
Ejaculatie zaadlozing bij de man
Ejectiefractie hoeveelheid vloeistof die bij bijv. 1 hart(pomp)slag weggepompt wordt
Elastisch rekbaar
Electief verkozen, voorkeur hebbend
Elektro-Encefalo-Grafie beeld van de elektrische hersenstroom
Elektrocardiografie onderzoek van de electrische activiteit van het hart
Elektrofysiologisch met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel
Elektrolyt chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst
Eliminatie verwijdering
Embolie bloedvatverstopping
Embryo vrucht in het moederlichaam
Emesis braken
Emeticum braakmiddel
Emfyseem longaandoening
Emolliens middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken
Emotioneel gevoelsmatig
Empirisch wat op ervaring of proefneming berust
Empyeem etterophoping
Emulgeren een melkachtige oplossing vormen
Emulsie vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig
Enantheem uitslag op de slijmvliezen
Encefalitis hersenontsteking
Encefalopathie hersenziekte
Endemisch inheems
Endocarditis onsteking van de hartwand
Endocrien met inwendige afscheiding in de bloedstroom, hormonaal
Endogeen van binnen uit
Endometriose baarmoederslijmvlies buiten baarmoeder
Endoscopie (kijk)onderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen
Endotheel inwendig bekledings weefsel van bloed- en lymfvaten
Endotoxisch met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacteriën
Enema lavement, klysma
Energetisch met betrekking tot arbeid of energie
Enteric-Coated van een mantel voorzien, bedekken van pillen met een laagje suiker zodat ze langzamer afgebroken worden in de darm
Enteritis ontsteking van de ingewanden
Enterocolitis darmontsteking
Enterohepatisch met betrekking tot dunne darm en lever
Enurese enuresis, onwillekeurige urinelozing, bedwateren
Enzym giststof, eiwit dat aanzet tot andere chemische(eiwit)reacties
Eosinofilie toename van het aantal eosinofiele (zich kleurend met zure kleurstoffen) cellen in het bloed
Epicondylitis ontsteking van een knobbel aan een gewrichtsuitsteeksel
Epidemie besmettelijke ziekte die zich snel verspreid onder een groep van mensen
Epidemiologisch met betrekking tot verspreiding van ziekten onder (delen) v.d. bevolking
Epidermaal behorend tot de opperhuid
Epiduraal buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies
Epifysair met betrekking tot de groeischijf
Epigastralgie pijn in de bovenbuik
Epigastrisch met betrekking tot de bovenbuik
Epilepsie vallende ziekte, toevallen
Episiotomie verwijding van de schede-ingang bij de vrouw
Episode op zichzelf staande gebeurtenis
Epistaxis neusbloeding
Epitheel dekweefsel, bovenste laag van de huid en slijmvliezen
Epithelioom gezwel dat van dekweefsel uitgaat
Equivalent gelijkwaardig
Erectie oprichting van het mannelijk lid
Ergotisme kriebelziekte
Erosie oppervlakkige beschadiging, oppervlakkige slijmvlieszweer
Eructatio oprisping
Eruptie plotselinge huiduitslag
Erysipelas wondroos
Erytheem roodheid van de huid
Erythrasma blijvende huidinfectie
Erytroponse vorming van rode bloedlichaampjes
Etiologie leer van de ziekteoorzaken
Euforie verhoogd gevoel van welzijn
Evacuatie ontlediging
Evaluatie beoordeling
Evolutie ontwikkeling
Exacerbatie verergering
Exantheem huiduitslag
Excessief overdreven
Excipiens bestanddeel van een geneesmiddel
Excitatie opgewondenheid
Exclusief wat andere mogelijkheden uitsluit
Excretie uitscheiding
Exfoliatie afschilfering
Exocrien afscheidend door middel van een afvoerbuis
Exoftalmie uitpuiling van het oog
Exogeen door oorzaken van buitenaf
Expectorans geneesmiddel dat het ophoesten bevordert
Experimenteel proefondervindelijk
Expiratie uitademing
Exsudaat ontstekingsvocht
Extensie strekken van ledematen
Extern uitwendig
Extracellulair buiten de cel gelegen
Extracorporaal buiten het lichaam
Extract ingedikt aftreksel
Extractie uittrekking
Extrapiramidaal buiten de piramidebaan (motorische zenuwbanen)
Extrarenaal buiten de nier
Extrasystole ontijdige hartsamentrekking
Extravasaal extravasculair (buiten de bloedvaten)
Extravasatie vochtuitstorting
Extreem uiterst
Extremiteit een van de ledematen
Faciaal met betrekking tot het aangezicht
Factor meewerkende oorzaak
Faecaal met betrekking tot de ontlasting
Faeces ontlasting
Fagocytose vernietiging door een cel van schadelijke bestanddelen die in het levend weefsel zijn binnengedrongen
Fallisch met betrekking tot het mannelijk lid
Farmaceutisch uit de apotheek, m.b.t. de productie van geneesmiddelen
Farmacodynamie leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen
Farmacokineticum leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam
Farmacologisch leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende
Farmacon geneesmiddel
Faryngitis keelontsteking
Fasciculatie spiertrillen
Fase trap van ontwikkeling
Fataal noodlottig
Febriel koortsig
Feedback terugkoppeling
Femoralis met betrekking tot het dijbeen
Fenomeen verschijnsel
Fermentatie gisting
Ferriprief gekenmerkt door ijzergebrek
Fertiliteit vruchtbaarheid
Fibrillatie Samentrekking van afzonderlijke spiervezels. Vorm van hartritmestoornis
Fibrine vezelstof in het bloed
Fibrinolytisch wat eiwit in gestold bloed oplost
Fibrose woekering van bindweefsel
Filmcoated met een doorschijnend omhulsel
Filtratie filtering
Fiool medicijnflesje
First-Pass eerste hindernis
Fissuur spleet, kloof
Fistel pijpzweer
Fixatie vasthechting
Flaccidus slap
Fladderen flutter, vorm van hartaritme, waarbij de boezems of kamers zich zeer snel ritmisch samentrekken
Flatulentie opgeblazenheid, gasophoping in de darmen
Flebitis aderontsteking
Flebografie foto van de aders
Flegmone weefselontsteking met ettering
Flexie buiging, buigbeweging in een gewricht door de buigspieren
Fluor Albus witte vloed
Flush blozen
Fobie ziekelijke vrees
Foetaal met betrekking tot het ongeboren kind
Foetoplacentaal met betrekking tot ongeboren kind en moederkoek
Foetotoxisch schadelijk voor het ongeboren kind
Folliculitis ontsteking van de haarzakjes
Fontanel nog niet verbeende plek in de schedel bij baby
Fotofobie lichtschuwheid
Fotosensibilisatie overgevoelig worden voor licht
Fotosensibiliteit overgevoeligheid voor licht
Fractie deel
Fractuur been(bot)breuk
Frequentie aantal keren per tijdseenheid
Frigiditeit geslachtelijke koelheid
Functie taak
Fundamenteel van het grootste belang
Fungicidum stof die schimmels doodt
Fungistatisch schimmelwerend
Fungus schimmel
Furunculose steenpuistziekte
Fysico-Chemisch met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde
Fysiologisch door de natuur bepaald, de natuurlijke verrichtingen van levende wezens of hun organen betreffend
Fysisch lichamelijk
Galactorroe melkvloed
Galenisch naar de historische medische leer van Galenus
Ganglion zenuwknoop
Gangreen koudvuur
Gastralgie maagkramp
Gastritis maagwandontsteking
Gastro-Duodenaal met betrekking tot maag en twaalfvingerige darm
Gastro-Enteritis ontsteking van maag en darm
Gastro-Intestinaal met betrekking tot maag en darm
Gastro-Oesofageaal met betrekking tot maag en slokdarm
Genetisch met betrekking tot de erfelijkheid
Genitaal met betrekking tot de geslachtsorganen
Genito-Urinair met betrekking tot de geslachtsorganen en de urinewegen
Geriatrisch medische zorg voor oudere mens
Germicide kiemdodende stof
Gestatie drachttijd (zwangerschaptstijd)
Gingivitis tandvleesontsteking
Glaucoom groene staar
Glomerulair met betrekking tot de vaatkluwens
Glomerulonephritis ontsteking van de vaatkluwens in de nierschors
Glossitis tongontsteking
Habitueel uit gewoonte
Haematemesis bloedbraken
Hallucinatie zinsbedrog, waanvoorstelling
Heesheid heesheid
Hematologisch met betrekking tot de leer van het bloed
Hematoom bloeduitstorting in de huid
Hematurie bloed in de urine
Hemeralopie nachtblindheid
Hemiplegie halfzijdige verlamming
Hemodialyse bloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemofilie bloederziekte
Hemolyse vernietiging van de rode bloedlichaampjes
Hemopathie bloedziekte
Hemoperfusie bloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemopontisch bloedvormend
Hemopton bloedspuwen
Hemorragie bloeding
Hemorroïde aambei
Hemostase bloedstelping
Hepatisch met betrekking tot de lever
Hepatitis leverontsteking
Hepatobiliair met betrekking tot lever en gal
Hepatocellulair met betrekking tot de levercellen
Hepatomegalie leververgroting
Hepatotoxisch wat de lever beschadigt
Herediteit erfelijkheid
Hermetisch luchtdicht
Hernia breuk
Herpes Simplex koortsuitslag, virusinfectie
Herpes Zoster gordelroos
Hirsutisme overmatige beharing
Histologisch met betrekking tot de weefselleer
Homeostase zelfregulering, chemisch en fysiologisch evenwicht
Homogeen gelijksoortig
Homoloog overeenkomstig
Hormonaal met betrekking tot hormonen
Hormoonspiraal anticonceptiemiddel; T-vormig kunststof voorwerp in de baarmoeder met hormoonafgifte
Hospitalisatie opneming in een ziekenhuis
Humeralis met betrekking tot de schouder
Humeroscapulair met betrekking tot de schouder en het schouderblad
Humor lichaamsvocht, vochtigheid
Humoraal met betrekking tot de lichaamsvochten
Hydradatie chemisch proces waarbij water aan een scheikundige verbinding wordt toegevoegd
Hydro-Alcoholisch met betrekking tot water en alcohol
Hydrocephalus waterhoofd
Hydrofiel wateropslorpend
Hydrofoob waterafstotend
Hydrolyse splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water
Hydrothorax vocht in de borstholte
Hygiënisch met betrekking tot de lichaamszorg
Hyperaldosteronisme verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors
Hyperalgesie verhoogde gevoeligheid voor pijn
Hyperbaar onder verhoogde druk
Hypercapnie te hoog CO2 gehalte van het bloed
Hyperemesis overmatig braken
Hyperemie bloedaandrang, overmatig bloedgehalte van een orgaan of lichaamsdeel
Hyperesthesie overmatige gevoeligheid
Hyperglykemie verhoogd suikergehalte in het bloed
Hyperhidrosis overmatige zweetafscheiding
Hyperkaliëmie te hoge kaliumspiegel in het bloed
Hyperkeratose overmatige verhoorning van de huid
Hyperkinesie overmatige bewegingsdrang
Hyperlipidemie verhoogd vetgehalte in het bloed
Hyperostose beenuitwas, op verschillende plaatsen optredende botverdikking
Hyperplasie bovenmatige vermeerdering van weefsel
Hyperpyrexie hoge koorts
Hyperreflexie verhoogde reactie op prikkels (te hoge reflex)
Hypersecretie verhoogde afscheiding
Hypersensitiviteit verhoogde gevoeligheid
Hyperstimulatie overmatige prikkeling
Hypertensie verhoogde bloeddruk
Hyperthermie verhoogde lichaamstemperatuur
Hyperthyroïde overmatige werking van de schildklier
Hypertonie verhoogde (spier)spanning
Hypertrichose overmatige haargroei
Hypertrofie bovenmatige groei
Hyperurikemie overmaat aan urinezuur in het bloed
Hyperventilatie angstige ademhaling, overbeademing
Hypervitaminose overmaat aan vitamine
Hypervolemie te groot bloedvolume
Hypnotisch met betrekking tot hypnose (een tijdelijke trance-achtige toestand)
Hypoacousis hardhorigheid
Hypochondrie overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid
Hypodermaal onder de huid toegediend
Hypofysair met betrekking tot het hersenaanhangsel
Hypoglykemie te laag gehalte aan bloedsuiker
Hypogonadisme onvoldoende werking van de geslachtklieren
Hypokaliëmie verlaagde kaliumspiegel van het bloed
Hypomanie lichte vorm van ziekelijke aandrift (psychische opwindingstoestand)
Hypoplasie onvoldoende ontwikkeling
Hypotensie lage bloeddruk
Hypotensief wat de bloeddruk verlaagt
Hypothalamisch met betrekking tot een deel van de tussenhersenen
Hypothermie onderkoeling
Hypothese veronderstelling
Hypothyroïdie onvoldoende werking van de schildklier
Hypotonie verlaagde spierspanning
Hypotrofie onvoldoende groei
Hypourikemie onvoldoende urinezuur in het bloed
Hypoventilatie tekortschietende ademhaling
Hypovitaminose tekort aan vitamine
Hypovolemie onvoldoende bloedvolume
Hypoxemie zuurstoftekort in het bloed
Hypoxie zuurstoftekort in de weefsels
Hysterectomie verwijdering van de baarmoeder
Iatrogeen door medisch ingrijpen veroorzaakt
Ichthyose visschubbenziekte
Icterus geelzucht
Identiek van dezelfde oorsprong
Identificatie vereenzelviging
Idiopathisch van onbekende oorzaak
Idiosyncrasie aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen
Ileitis ontsteking van het laatste deel dunne darm
Ileus belemmering van de darmwerking
Immaturiteit onrijpheid
Immobilisatie onbeweeglijk maken
Immunisatie opwekken van onvatbaarheid
Immuniteit onvatbaarheid voor een ziekte
Immunogeen wat onvatbaarheid (afweer) veroorzaakt
Immunologisch met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden
Immunosuppressivum afweeronderdrukker
Immuun onvatbaar
Impetigo etterige huidontsteking
Implantatie inplanting
Implicatie verwikkeling
Impotentie onvermogen tot geslachtsgemeenschap
Impregnatie binnendringen van de zaadcel in de eicel
In Situ op de gewone plaats
In Vitro in een reageerbuis
In Vivo in het levende organisme
Inactief onwerkzaam
Inadequaat niet passend
Incarceratie inklemming
Incidenteel bijkomend
Incidentie voorkomen per jaar
Incisie insnijding
Incisief snijdend
Inclusief met inbegrip van
Incompatibel onverenigbaar
Incontinentie onvermogen om urine of ontlasting op te houden
Incorporatie vermenging
Incubatie sluimeren van een ziektekiem
Indicatie aanwijzing
Indicatief aanduidend
Indiceren aanwijzen
Indirect niet rechtstreeks
Individueel afzonderlijk
Inductie gevolgtrekking
Induratie verharding
Inertie traagheid
Infantiel kinderlijk
Infarct plaatselijke bloedeloosheid van weefsel
Infaust ongunstig bijv. Infauste prognose= met dodelijke afloop
Infectie besmetting met ziektekiemen
Infiltratie vochtafzetting
Inflammatie ontsteking
Influenza griep
Infusie toedienen van vloeistoffen
Infuus vochttoediening in de bloedvaten
Ingestie innemen van voedsel en drank
Inguinaal met betrekking tot de liesstreek
Inhalatie inademing van dampen
Inherent samengaand
Inhibitie remming
Initiaal initieel, aanvankelijk
Initiële Dosis aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel
Injectie inspuiting
Innervatie zenuwwerking
Inoperabel niet meer heelkundig te behandelen
Inotroop van invloed op de hartspier
Insertie aanhechting
Insomnia slapeloosheid
Inspiratie inademing
Instabiliteit onbestendigheid
Instillatie indruppeling
Instructie order
Insufficiëntie onvoldoende werking
Insufficiëntie ontoereikende werking
Insult epileptische aanval, toeval
Intact in goede staat
Integriteit ongeschonden toestand
Intelligentie verstandelijke begaafdheid
Intensiteit sterkte
Intentietremor beving bij beweging
Interactie onderlinge beïnvloeding
Intercostaal tussen de ribben
Interferentie verstoring
Interindividueel van mens tot mens verschillend
Intermediair in het midden liggend
Intermitterend met onderbrekingen
Intern inwendig
Interpretatie uitleg
Interstitieel tussenliggend
Intertrigo wondpijn van de huid
Interval tussenperiode
Interventie ingreep
Intervertebraal tussen twee wervels
Intestinaal met betrekking tot de darm
Intolerantie onvermogen om te verdragen
Intoxicatie vergiftiging
Intra-Individueel bij dezelfde mens verschillend
Intra-Oculair in het oog
Intramusculair in de spier
Intrathecaal binnen de hersen- of ruggemergsvliezen
Intravasaal intravasculair, in een (bloed)vat
Intraveneus in de ader
Intrinsiek wezenlijk
Intubatie inbrengen van een beademings buis
Invalideren ongeldig maken
Invasief waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt
Invertsuiker mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker
Involutie natuurlijke veroudering
Ionisatie ontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes)
Ionogram beeld van de ontleding in ionen
Iridocyclitis gepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam
Iritis regenboogvliesontsteking
Irreversibel onomkeerbaar
Irrigatie besproeiing
Irrigatie uitspoeling
Irritatie prikkeling
Ischemie plaatselijk tekort aan bloedtoevoer
Isocorie Gelijkheid van vorm en grootte van de pupillen.
Isoleren afsluiten
Isotonisch isotoon, van gelijke osmotische druk als de omgeving
Jejunum deel van dunne darm
Juveniel met betrekking tot de jeugd
Katabolisme weefselafbraak
Katalyseren snel voort doen gaan
Keloïd littekengezwel (woekering)
Keratitis oogbindvliesontsteking
Keratoconjunctivitis ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies
Keratolyticum middel dat de hoornlaag van de huid verweekt
Keto-Acidose zuurvergiftiging (verstoring van de stofwisseling) bij suikerziekte
Kinetisch wat beweging veroorzaakt
Klassiek bij uitstek bijv. Klassiek verschijnsel= verschijnsel zoals dat in de boekjes beschreven is
Klinisch direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar
Koilonychie lepeltjesnagels
Koolhydraat verbinding van koolstof
Kristallisatie kristalvorming
Kristalurie aanwezigheid van kristallen in de urine
Kruisallergie overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid
Kruisinfectie besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis
Kruisresistentie gekruiste weerstand, resistent worden van bacteriestam voor antibioticum, verwant aan antibioticum waarmee bacteriestam wordt behandeld.
Kwalitatief naar de hoedanigheid
Kwantitatief met betrekking tot de hoeveelheid
Kyste holte gevuld met vocht
Kystische Fibrose aandoening van exocriene klieren
Labiel onstandvastig, wankelbaar
Laceratie weefselverscheuring
Lacrimaal met betrekking tot tranen
Lactatie borstvoeding
Laryngitis slijmvliesontsteking van het strottehoofd
Lassitudo vermoeidheid
Latent sluimerend
Latentietijd tijd tussen prikkeling en reactie (waarin niets merkbaar is)
Lateraal aan de zijkant (buitenkant)
Laxativum middel dat de stoelgang bevordert
Lenticulair lensvormig
Lesie letsel
Letaal dodelijk
Lethargie ziekelijke slaaptoestand, sloomheid
Leukemie bloedkanker
Leukocytair met betrekking tot de witte bloedlichaampjes
Leukocytose te veel witte bloedcellen
Leukopenie vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes
Leukoplakie witte vlekken, plekvormige witte verkleuring van slijmvlies door chronische ontsteking
Leukorroe witte vloed
Libido geslachtsdrift
Lichenificatie huidverdikking
Ligament bindweefselband
Limbisch met betrekking tot de omranding
Lineair lijnvormig
Lipide vetachtige stof
Lipodystrofie stoornis in de vetstofwisseling
Lipofiel door vet aangetrokken
Lipoproteïne verbinding van eiwit en vetachtige stof
Liposoom vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin
Liquifilm vetlaagje op vloeistof zoals een vetdruppel zich verspreid over wateroppervlak
Liquor vloeistof
Livedo blauw-zwarte huidverkleuring
Lobus kwab
Lochia kraamvloed, bloedstolsels uit baarmoeder na bevalling
Locomotorisch met betrekking tot verplaatsing of bewegingsapparaat
Locoregionaal in hetzelfde lichaamsdeel
Lokaal plaatselijk, van beperkte omvang
Lokalisatie plaatsbepaling
Luetisch door de geslachtsziekte veroorzaakt
Lumbaal met betrekking tot de lende, het lage deel van de wervelkolom
Lumbago spit, lendenpijn
Lumen natuurlijke holte (ruimte)
Luxatie ontwrichting
Lymfadenopathie afwijking van de lymfeklieren
Lymfocytair met betrekking tot de witte bloedlichaampjes
Lymfoom lymfekliergezwel
Lymphangitis ontsteking van de lymfevaten
Lyofilisaat resultaat van vriesdroging
Lytisch oplossend
Maceratie verweking v. weefsel
Macula vlek, gele vlek op het netvlies van oog
Maculopapuleus met vlekken gepaard
Malabsorptie gebrekkige opname van voedingsstoffen
Malaise gevoel van onwelzijn
Malformatie misvorming
Maligne kwaadaardig
Mammair met betrekking tot de vrouwelijke borstklier
Manie ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand)
Manifest onmiddellijk herkenbaar
Manifestatie waarneembaar verschijnsel
Manisch ziekelijk aangelegd (opgewonden psychische toestand)
Massage manuele behandeling
Massief sterk
Masticatoir met betrekking tot het kauwen
Mastitis onsteking van de borstklier
Mastocyt mestcel
Mastodynie pijn in de borstklier
Mastoiditis ontsteking van het slaapbeen, veroorzaakt door ontsteking van het middenoor
Maxillair met betrekking tot de bovenkaak
Maximaal het grootst mogelijk
Maximum grootst mogelijke hoeveelheid
Mechanisme samenstel van bewegende delen
Mediaan op de middellijn
Mediator hulpmiddel
Medicament medicijn
Medicatie voorschrijven van geneesmiddelen
Medicinaal geneeskrachtig
Mediëren bemiddelen
Medisch geneeskundig
Medullair mergachtig
Megacolon vergrote dikke darm
Megaloblastair met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes
Melaena zwarte stoelgang a.g.v bloed in ontlasting
Melanoom kwaadaardig gezwel v.d. huid (uitgaand van moedervlek)
Melanose donkere verkleuring
Membraan dun vlies
Menarche eerste maandstonden, de eerste keer dat er een menstruatie is en daarmee de puberteit
Mengbaar wat gemengd kan worden
Meningitis hersenvliesontsteking
Menopauze overgangsjaren
Menorragie hevige maandstonden, hevige menstruatie
Menstruatie maandstonden, maandelijkse bloeding bij de vrouw
Mentaal verstandelijk
Mesentericus met betrekking tot het buik-darmvlies
Metaboliet stofwisselprodukt
Metabolisatie omzetting in de stofwisseling
Metabolisme stofwisseling
Metaplasie weefselvormverandering
Metastase uitzaaiing
Meteorisme windzucht, opgeblazenheid
Methemoglobinemie aandoening van de bloedkleurstof
Metrorragie onregelmatige baarmoederbloeding
Micel kleine vetdruppel
Microbiologisch met betrekking tot de kleinste levende wezens
Microcirculatie bloedsomloop door de kleinste slagaders
Micrografie zeer klein handschrift
Microgram miljoenste gram
Microniseren verpulveren
Microorganisme kleinste levend wezen
Microscopisch voor het blote oog onzichtbaar
Microsomaal kleinste deeltje in een cel betreffend
Microsporum huidschimmel met kleine sporen
Microvillus bijzonder kleine uitstulping van de celmembraan
Mictie het lozen van urine
Migraine schele hoofdpijn
Milieu omgeving
Mimiek gezichtsuitdrukking
Mineralisatie afzetting van kalkzouten
Mineralocorticoïde hormoon uit de bijnierschors
Minimaal het kleinst mogelijk
Minimaliseren als onbeduidend voorstellen
Minimum kleinst mogelijke hoeveelheid
Miotisch wat de pupil vernauwt
Mitose gewone celdeling
Mobilisatie beweeglijk maken
Mobiliteit beweeglijkheid
Modificeren wijzigen
Modulator plaatselijke stop in de weefsels
Moleculair bestaande uit moleculen (kleinste deeltje van stof, dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)
Monitoring bewaking
Monocomponent geneesmiddel zonder nevenbestanddelen
Mononucleose vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes
Monotherapie behandeling met één geneesmiddel
Morbiditeit ziektecijfer
Morfinomimetecum stof die als morfine werkt
Mortaliteit sterftecijfer
Motiliteit vermogen om spontaan te bewegen
Motorisch met betrekking tot beweging
Mucociliair met betrekking tot slijmvlies en trilharen
Mucocutaan met bestrekking tot huid en slijmvliezen
Mucolyticum slijmoplossend middel
Mucopurulent slijmig en etterig
Mucosa slijmvlies
Mucus slijm
Multidosis grote hoeveelheid geneesmiddelen
Multipara vrouw die meer dan eens heeft gebaard
Multipel veelvoudig
Musculair met betrekking tot de spieren
Musculair Relaxans middel dat de spieren ontspant
Musculatuur spierstelsel
Mutageen wat verandering teweegbrengt
Mutatie sprongsgewijze verandering
Mutisme onvermogen om te spreken
Myalgie spierpijn
Myasthenie spierzwakte
Mycobacterie zuurvaste staafjesbacterie
Mycologisch met betrekking tot schimmels
Mycose door een schimmel veroorzaakte ziekte
Mycotisch door schimmels veroorzaakt
Mydriaticum pupilverwijder
Myelomatose meerdere myelomen
Myeloom kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerg
Myelosuppressie remmende werking op het beenmerg
Myelotoxisch giftig voor het beenmerg
Myocarditis ontsteking van de hartspier
Myopathie spierziekte
Myopie bijziendheid
Myositis spierontsteking
Nadelig kwalijk
Nadir voetpunt
Narcoticum verdovend middel
Nasaal met betrekking tot de neus
Nasolacrimaal met betrekking tot de neus en tranen
Natriurese uitscheiding van zouten met de urine
Nausea misselijkheid
Necrolyse afsterving van weefsel
Necrose weefselversterf
Nefritis nierontsteking
Nefroliet niersteen
Nefropathie nierziekte
Nefrotisch met betrekking tot nierziekten
Nefrotoxisch giftig voor de nieren
Negatief afwezig
Neonataal met betrekking tot de eerste weken na de geboorte
Neoplastisch gepaard gaand met nieuwvorming
Nervositeit zenuwachtigheid
Neuraal met betrekking tot de zenuwen
Neuralgie zenuwpijn
Neuritis zenuwontsteking
Neurodermitis huidaandoening met lichte zenuwstoornissen
Neuroleptanalgesie middel dat pijnstilling en veranderend bewustzijn geeft
Neurolepticum middel gebruikt bij geestesziekte
Neurologisch met betrekking tot de zenuwen
Neuromusculair met betrekking tot zenuwen en spieren
Neuronaal met betrekking tot een zenuwcel
Neuropathie zenuwziekte
Neurotisch met betrekking tot een ziekelijke houding
Neurotoxisch giftig voor het zenuwstelsel
Neurotransmitter chemische stof als overbrenger van de zenuwprikkel
Neurovegetatief met betrekking tot het autonome zenuwstelsel
Neutralisatie opheffing
Neutrofiel kleurbaar met neutrale kleurstoffen
Neutropenie tekort aan witte bloedlichaampjes
Neveneffect bijwerking
Nidatie innesteling
Niersteen verkalking in het nierbekken
Nihil niets
Nocturnus nachtelijk
Nodeus knobbelig
Normalisatie in overeenstemming brengen met een norm
Normotensief met gewone bloeddruk
Nosocomiaal door verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt
Nullipara vrouw die nog geen kind heeft gebaard
Nummulair ter grootte van een muntstuk bijv. Bij huidafwijking
Nutriënt voedingsstof
Nycturie verhoogde urinelozing in de nacht
Nystagmus oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog
Obesitas vetzucht
Objectief waarneembaar
Observatie waarneming
Obsessie dwangvoorstelling
Obstetrisch verloskundig
Obstipatie moeilijke stoelgang
Obstructie verstopping
Occasioneel nu en dan voorkomend
Occlusie afsluiting
Occult verborgen
Oculair oog-, met betrekking tot het oog
Oculogyrisch met betrekking tot de oogbewegingen
Oculomotoor met betrekking tot de beweging van het oog
Odor reukzin
Oedeem waterzucht
Oesophagitis ontsteking van de slokdarm
Oestrogeen vrouwelijk hormoon
Oftalmisch met betrekking tot oogziekten
Oftalmologisch met betrekking tot de oogheelkunde
Oligoelement spoorelement
Oligomenorroe menstruaties met grote onregelmatige tussenpozen
Oligurie verminderde uitscheiding van urine
Oncolyticum middel dat de groei van gezwellen remt
Oncotisch met betrekking tot zwelling
Opalescent bijna doorschijnend
Opiaat opiumbevattend geneesmiddel
Opisthotonus krampachtige achteroverstrekking van het lichaam
Opportunistisch toevallig schadelijk, alleen onder deze omstandigheden schadelijk
Optimaal het beste
Optisch met betrekking tot het licht
Oraal met betrekking tot de mond
Orbitaal met betrekking tot de oogkas
Orchitis ontsteking van de teelbal
Orgasme lustgevoelens bij seksuele opwinding (klaarkomen)
Oriëntatie vermogen tot plaatsbepaling
Orofaciaal met betrekking tot de mond en het gelaat
Orthopedisch met betrekking tot de behandeling van misvormingen van beenderen en gewrichten
Orthostatisch wat bij rechtstaan optreedt
Osmolaliteit concentratie van een oplossing weergegeven door aantal osmols per kg oplosmiddel
Osmotisch door wederzijdse doordringing veroorzaakt
Ossiculum beentje
Ossificatie beenvorming
Osteoarthritis gewrichtsontsteking tot op het bot
Osteodystrofie groeistoornis van het beenweefsel
Osteolyse verdwijning van beenweefsel
Osteomalacie beenverweking
Osteomyelitis botontsteking
Osteoporose botontkalking
Osteotomie uitsnijding van bot
Otitis oorontsteking
Otorinolaryngologie oor-neus-keelheelkunde
Otorroe loopoor
Otosclerose erfelijke doofheid
Ototoxisch schadelijk voor het oor
Ovariaal ovarieel
Overdosering toediening van een te grote hoeveelheid
Overdosis te grote dosis
Ovulatie eisprong
Ovum ei
Oxydatie verbinding met zuurstof
Oxygenatie verzadiging met zuurstof
Oxytocisch wat de bevalling bespoedigt
Oöforectomie operatieve (heelkundige) verwijdering van de eierstokken
Pacemaker gangmaker, hartprikkelaar
Palliatief verzachtend
Palpebraal met betrekking tot het ooglid
Palpitatie klopping van het hart
Pancreatitis ontsteking van de alvleesklier
Pancytopenie vermindering van alle cellen in het bloed
Panniculitis ontsteking van het onderhuidse vetweefsel
Papel huidknobbeltje
Papillair van papillen(knobbeltjes) voorzien
Papillitis ontsteking van de papil (knobbeltje)
Papiloedeem waterzucht (zwelling) van de papil
Paracentese doorprikking bij. Van het trommelvlies van het oor
Paradoxaal in strijd met de verwachting
Parallel evenwijdig
Paralyse verlamming
Parameter kenmerk
Paranoia achtervolgingswaanzin
Paraplegie verlamming aan beide zijden van het lichaam
Parasitair door parasieten veroorzaakt
Parasympathicomimeticum geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst
Parathyreoïd met betrekking tot de bijschildklieren
Paraveneus naast de ader
Parenchym klierweefsel
Parenteraal door inspuiting, direct in de bloedvaten
Parese gedeeltelijke verlamming
Paresthesie tinteling
Pariëtaal tot de wand behorend
Parkinsonisme ziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson
Paronychia ontsteking van het nagelbed
Parotitis bof, ontsteking van de parotis (speekselklier in mond)
Paroxismaal paroxistisch, in aanvallen optredend
Partikel klein deeltje
Partus baring
Passage ontlasting, doorgang
Passief niet zelfstandig werkzaam
Pathogeen stof die ziekte veroorzaakt
Pathologisch ziekte
Patiënt zieke mens
Peak Flow hoogste uitademingssnelheid
Pediatrisch met betrekking tot de kindergeneeskunde
Pediculose luizenplaag
Pelvicus tot het bekken behorend
Pemphigus etterblaasjes
Penetratie binnendringing
Penicillinase verhoogde weerstand tegen penseelschimmel
Penis mannelijk lid
Peptisch wat de spijsvertering bevordert
Per os door de mond
Perceptie waarnemingsvermogen
Percutaan door de huid heen
Perforatie doorboring
Perfusie vochttoediening
Perianaal rondom de aars (uitgang van de endeldarm)
Periarthritis ontsteking rondom een gewricht
Pericarditis hartvliesontsteking
Periduraal rond het harde hersenvlies
Perifeer aan de buitenzijde
Perinataal kort voor en na de geboorte
Perineaal met betrekking tot de bilnaad
Periodiek periodisch, regelmatig terugkerend
Perioraal rondom de mond
Periorbitaal rondom de oogkas
Peristaltiek darmbeweging
Peritonitis buikvliesontsteking
Perivasculair rondom de vaten
Permanent één of meer jaren durend
Permanent blijvend
Permeabiliteit doordringbaarheid
Pernicieus gevaarlijk, kwaadaardig
Peroperatief tijdens een heelkundige ingreep
Peroraal door de mond, bijv. van een intubatie
Persistens persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig
Perspiratio huidademhaling
Pertussis kinkhoest
Perversie perversiteit, tegennatuurlijkheid, verdorvenheid
Pessarium anticonceptiemiddel; rubber kapje in de vagina dat de baarmoedermond afsluit
Petechieën kleine puntvormige huidbloedingen
Petit Mal korte aanval van vallende ziekte, korte toeval
Ph zuurgraad
Pigmentatie verkleuring
Pilo-erectie rechtop gaan staan van lichaamsharen (kippevel)
Pityriasis zemelenuitslag v.d. huid
Placebo geneesmiddel zonder werking
Placenta moederkoek
Plasma-Expander geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt
Plasmaproteïne eiwit in het bloedplasma
Plasminogeen eiwit in het bloed
Pleuritis borstvliesontsteking
Plexus netwerk van zenuwen of bloedvaten
Pneumonie longontsteking
Pneumopathie longziekte
Poliomyelitis virusinfectie o.a. van de grijze stof van het ruggemerg
Polyarthritis ontsteking van meer dan één gewricht
Polydipsie verhoogd dorstgevoel, veel drinken
Polymorf veelvormig
Polyneuritis ontsteking van verschillende(meerdere) zenuwen
Polypeptide keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren
Polytherapie behandeling met meerder methoden
Polyurie vermeerderde urinelozing
Polyvalent meerwaardig
Populatie bevolking
Porfyrie verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed
Positief aanwezig
Post Partum na de bevalling
Posterior aan de achterkant
Postmenopauzaal na de overgangsjaren bij de vrouw
Postnataal na de geboorte
Postoperatief na een heelkundige ingreep
Postprandiaal na de maaltijd
Posttraumatisch na een letsel
Postureel met betrekking tot de houding
Potentialisering versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander
Potentie kracht
Potentieel mogelijk
Potentiëring versterking
Precipitatie neerslag
Precordiaal vóór het hart
Precursor voorloper
Predispositie vatbaarheid
Preëclampsie voorafgaand aan stuipen tijdens de zwangerschap
Preklinisch voor de ziekte merkbaar wordt
Preliminair voorafgaand
Preload voorbelasting
Prematuur voortijdig
Premedicatie toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt op een behandeling
Premenstrueel voor de maandstonden (maadelijkse bloeding) bij de vrouw
Prenataal voor de geboorte
Preoperatief voor de operatie
Preparaat bereiding van chemische stof, geneesmiddel e.d.
Preputium voorhuid van penis
Presentatie ligging
Presynaptisch voor de synaps liggend, dit is de spleet tussen 2 zenuwcellen
Preventie voorkoming (van ziekte)
Priapisme een erectie van de penis die veel te lang blijft
Primair oorspronkelijk
Primovaccinatie eerste inenting (met pokstof)
Procedure werkwijze
Procreatie voortplanting
Proctitis endeldarmontsteking
Produktie voortbrenging
Produktief voortbrengend
Profylaxe voorbehoeding, behandeling om een ziekte te voorkomen
Progestageen zwangerschapshormoon
Prognose voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte
Progressief voortschrijdend
Prolaps uitzakking
Proliferatie snelle vermenigvuldiging
Proportioneel evenredig
Proptosis uitpuiling van het oog
Propulsief voortstuwend
Prostaglandine op een hormoon lijkende stof in het lichaam
Prostatisme vergroting van de prostaat (een klier tussen blaas en penis bij de man)
Prostatitis ontsteking van de prostaat (een klier tussen blaas en penis bij de man)
Protease eiwitsplitsende giststof
Proteïne eiwit
Proteolytisch eiwitsplitsend
Prothese kunstmatig lichaamsdeel (bijv. Een kunstarm)
Protozoòn primitief ééncellig organisme
Protrombine bloedstollingsfactor
Protrusie uitpuiling
Proximaal het dichtst bij
Prurigineus jeukend
Pruritus jeuk
Pseudomembraneus met vorming van een schijnbaar membraan (vlies)
Pseudotumor schijngezwel
Psoriasis schubziekte met overmatige vette schilfers v.d. huid
Psychiatrisch met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen
Psychisch geestelijk
Psychogeen door de geest veroorzaakt
Psycholepticum geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt
Psychologisch met betrekking tot het gevoelsleven
Psychomotorisch met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt
Psychose geestelijke stoornis
Psychosomatisch met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam
Psychotroop wat de geest beïnvloedt
Ptosis verzakking veel gebruikt voor een naar beneden gezakt ooglid
Puberteit (geslachts)rijpheid
Puerperium kraambed
Pulmonair met betrekking tot de longen
Pulsatie klopping
Punctie prik
Pupildilatatie pupilverwijding
Purgatief middel tegen verstopping
Purpura puntvormige bloedingen in de huid
Purulent etterig
Pustuleus met betrekking tot puisten
Pyelitis nierbekkenontsteking
Pyelonephritis ontsteking van nier en nierbekken
Pylorus maaguitgang
Pyodermie etterige huidziekte
Pyogeen etterverwekkend
Pyrexie koorts
Pyrogeen koortsverwekkend
Pyrosis maagzuur
Qrs-Complex gedeelte uit ECG (hartfilmpje)
Qt-Interval gedeelte uit ECG (hartfilmpje)
Quaternair viertallig
Rachitis Engelse ziekte
Radioactiviteit gevaarlijke straling
Radiografie fotograferen d.m.v. röntgenstralen
Radiologisch m.b.t. de leer van de radioactiviteit
Radiotherapie bestraling
Ragade scheurtje bijv. In de mondhoek
Raynaudfenomeen bleekheid van vingers of tenen
Reabsorptie terugresorptie (terugopslorping)
Reactie terugwerking
Reactivering weer actief maken
Reactiviteit vermogen om te reageren
Reagens reageermiddel
Reageren reactie veroorzaken
Rebound-effect terugslag
Recept voorschrift
Receptor bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels
Recidief wederinstorting
Recipiënt ontvanger
Recombinant DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast
Reconstitutie bijeenbrengen van verschillende componenten
Reconvalescentie herstel na een ziekte
Rectaal met betrekking tot de endeldarm
Recuperatie herstel van krachten
Recurrerend terugkomend
Reductie scheikundige herleiding, vermindering
Referentie verwijzing
Reflectoor reflectorisch, m.b.t. een reflex
Reflex onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels
Reflux terugvloeiïng
Refractair ongevoelig
Refractiechirurgie een vorm van oogchirurgie
Regeneratie herstelgroei
Regio streek
Regionaal met betrekking tot een bepaalde streek
Regressie achteruitgang
Regulatie aanpassing aan de normale toestand
Regurgitatie terugstroming (meestal van voedsel uit maag naar mond)
Rehydratie opheffing van uitdroging door toevoer van vocht
Reïnfectie hernieuwde besmetting
Relaxans middel dat ontspanning teweegbrengt
Relevant essentieel
Remissie tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen
Renaal met betrekking tot de nier
Renine giststof die de bloeddruk beïnvloedt
Renovasculair met betrekking tot nieren en bloedvaten
Repetitief zich herhalend
Replicatie verdubbeling van DNA tijdens celdeling, herhaling van een experiment
Reproduktie vermenigvuldiging
Research wetenschappelijk onderzoek
Resectie uitsnijding
Reservoir plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen
Residuaal residueel, overblijvend restant
Resistent bestand tegen
Resorptie opslorping
Respiratoir respiratoor, m.b.t. de ademhaling
Respons antwoord
Restless Legs rusteloze benen
Resuscitatie reanimatie, opwekken van hart bij harstilstand en beademen
Retard vertraagde opneming in het lichaam
Retardatie vertraging, achterstand
Retentie ophouding
Retinaal met betrekking tot het netvlies
Retinopathie netvliesaandoening
Retractie terugtrekking
Retrobulbair achter de oogbol
Retrograad teruggaand
Retrosternaal achter het borstbeen
Reumatoïd op reuma gelijkend
Revaluatie herwaardering
Reversibel omkeerbaar
Revulsief afleidend
Rhinitis neusverkoudheid
Rhinopharyngitis neuskeelholte ontsteking
Rhonchus reutelgeruis in ademhalingswegen
Rigiditeit stijfheid
Rinorroe neusdrop, hevige rinitis (ontsteking van het neusslijmvlies)
Risicofactor omstandigheid die de kans op ziekte vergroot
Risicopatiënt patient die gevaar loopt om ziek te worden
Routinematig zoals gewoonlijk
Rubella rodehond
Ruptuur verscheuring
Salicylisme vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten
Saline zouthoudend
Salivatie speekselvloed
Salpingitis ontsteking van de eileider
Saluretisch met betrekking tot een zoutuitwasser
Saprofyt plant die van organisch afval leeft
Sarcoom kwaadaardig gezwel
Scabies schurft
Scarlatina roodvonk
Schizofrenie chronische geestesziekte met perioden van verwardheid en psychose
Sciatica ischias, pijn in rug lopend langs de bilzenuw
Sclera harde oogrok
Sclerose ziekelijke verharding
Scotoom blinde vlek in het gezichtsveld
Seborroe talgvloed
Secretie afscheiding
Secundair bijkomstig
Sedativum kalmerend middel
Sedentair wie een zittend leven leidt
Sediment bezinksel
Sedimentatie bezinking
Segment onderdeel
Sekwester stukje los liggend dood weefsel
Selectief uitkiezend
Semisynthetisch van scheikundige oorsprong
Seniliteit geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen
Sensibilisatie gevoelig maken
Sensorieel sensorisch, gewaarwordend, zintuiglijk, m.b.t. het bewustzijn
Septikemie bloedvergiftiging
Septisch m.b.t. sepsis, dit is een levenbedreigende toestand omdat ziektekiemen (bijv. Bacterie) zich vermenigvuldigen in het bloed
Septum tussenschot
Sequelae nasleep van een ziekte
Seroconversie omslag van bloedwaarden van seronegatief naar seropositief
Serologisch met betrekking tot serum v.h. bloed
Serum het vloeibare stof die overblijft als bloed is gestold, vloeistof van het bloed (bloed bestaat uit cellen en vloeistof)
Shock toestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels door ondervulling van het slagaderlijk systeem
Shunt kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten
Sigmoïd S-vormige bocht tussen colon decendens en endeldarm
Significant belangrijk
Simultaan gelijktijdig
Singultus hik, een onwillekeurige spiersamentrekking van het middenrif
Sinusaal met betrekking tot een holte (bijv. Neusbijholte)
Sinusitis ontsteking van een bijholte van de neusholte
Skeletachtig met betrekking tot het geraamte
Solutio oplossing
Solvens oplossend geneesmiddel
Somatisch met betrekking tot het lichaam
Somatotrofine groeihormoon
Somnambulisme slaapwandelen
Somnolentie slaperigheid
Soporatief soporeus, m.b.t. diepe slaap, bewusteloosheid
Souffle hartgeruis
Spasme kramp
Spasmodisch met betrekking tot kramp
Spasmolyticum krampstillend middel
Spasticiteit verhoogde spierspanning, continue kramp
Spastisch krampachtig
Species soort
Specifiek kenmerkend
Spectrum kleurenband
Spermatogenese vorming van zaadcellen
Spermicide stof die zaadcellen doodt
Sphincter sluitspier
Spinaal met betrekking tot de wervelkolom
Spiraaltje anticonceptiemiddel; koperhoudend voorwerp in de baarmoeder
Splenomegalie miltvergroting
Spondylitis wervelontsteking
Sporadisch niet algemeen voorkomend, zeldzaam
Spotting doorbraakbloeding
Spray nevel
Sputum fluim, speeksel en luchtwegslijm
Squameus afschilferend (bijv. Van huid of oppervlakkige cellaag)
Stabilisatie evenwichtstoestand
Stabiliteit duurzaamheid
Standaarddosis gebruikelijke hoeveelheid
Standaardiseren tot een éénheid brengen
Stase stilstand
Statistisch cijfermatig berekend
Status stand, toestand, dossier over patiënt in ziekenhuis
Steady State evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik
Steatorroe vetontlasting in grote hoeveelheid
Steatose vervetting
Stenose vernauwing
Sterilisatie een handeling waarmee alle ziektekiemen worden gedood
Steriliteit onvruchtbaarheid
Steroïd verbinding afgeleid van koolwaterstof
Stimulans opwekkend middel
Stomatitis ontsteking van het mondslijmvlies
Stomatologisch met betrekking tot de mondholte
Strabismus scheelzien
Stress spanning
Stria huidstriem (huidstrepen bijv. na zwangerschap)
Structureel met betrekking tot de opbouw van een geheel
Struma krop
Stupor verminderd bewustzijn
Subacuut van betrekkelijk korte duur
Subarachnoïdaal onder het spinnewebvlies v.d. hersenen gelegen
Subcapsulair onder een kapsel
Subconjunctivaal onder het oogbindvlies
Subcutaan onderhuids
Subjectief persoonlijk
Subklinisch nog niet waarneembaar
Sublinguaal onder de tong
Substantie stof
Substitutie vervanging
Substraat stof waarop een giststof inwerkt
Superinfectie bijkomende besmetting
Supervisie toezicht
Supine achteroverliggend, traag
Supplement bijvoeging
Suppositorium zetpil, pil die via de anus wordt ingebracht
Suppressief onderdrukkend
Suppuratie ettering
Supraventriculair boven de hartkamers
Surditas doofheid
Suspensie vloeistof met onoplosbare deeltjes
Sympathicomimeticum middel met opwekkende werking v.h. autonoom zenuwstelsel
Sympatisch medegevoelig
Symptomatisch met betrekking tot ziekteverschijnselen
Symptomatologie leer van de ziekteverschijnselen
Symptoom ziekteverschijnsel
Synaptisch met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen
Syncope plotseling bewustzijnsverlies
Syndroom ziektebeeld
Synergistisch samenwerkend
Synoviaal met betrekking tot de slijmvliesbekleding van gewricht
Synovitis gewrichtsontsteking
Synthese samenstelling
Systematisch stelselmatig
Systemisch over het hele lichaam verspreid
Systolisch met betrekking tot de samentrekking van de hartkamers
Tachyaritmie onregelmatige te snelle hartsamentrekking
Tachycardie snelle hartslag
Tachyfylaxie snel opgebouwde weerstand tegen gifstoffen
Tandplaque tandaanslag
Tandsteen afzetting van caliumzouten en verontreinigingen op gebitselementen
Tardief wat laat tot uiting komt
Tegumentair met betrekking tot de huidoppervlakte
Teleangiëctasie verwijding van de bloedvaten
Tendens neiging
Tendinitis peesontsteking
Tenesmus pijnlijke aandrang van ontlasting
Tenosynovitis ontsteking van de peesschede
Tensie druk
Tensio-actief van invloed op de oppervlaktespanning
Teratogeen wat misvormingen in de ontwikkeling van de baby veroorzaakt
Teratologisch met betrekking tot misvormingen in de ontwikkeling van de baby
Terminaal in het eindstadium
Test proef
Testiculair met betrekking tot de teelbal
Tetanie verhoogde spierprikkelbaarheid
Tetanus infectieziekte die door gifstof leidt tot spierspasmen
Thalamus grijze stof van de tussenhersenen
Theoretisch wat niet in de werkelijkheid voorkomt; m.b.t. op feiten en wetten berustende wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk is getoetst.
Therapeutisch genezend; op de geneeswijze betrekking hebbend
Therapie geneeswijze, behandeling
Thermisch met betrekking tot warmte
Thermoregulatie handhaving van warmte-evenwicht
Thoracaal met betrekking tot de borstkas
Thrombolyticum middel dat bloedproppen (stolsels) oplost
Thrombus bloedprop
Thyrostaticum stof die de schildklierwerking remt
Thyrotoxicose overmatige produktie van schildklierhormoon
Tic zenuwtrek
Tinea Pedis schimmelziekte aan de voet
Tinnitus oorsuizen
Titer hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft
Tofus jichtknobbel
Tolerantie verdraagzaamheid
Tomografie röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld (doorsnede)
Tonisch met betrekking tot (spier)spanning
Tonsillitis amandelontsteking
Tonus spierspanning
Topisch plaatselijk
topologie relatie tussen het voorliggend deel van de baby bij de bevalling in het geboortekanaal
Torsie draaiing
Torticollis scheefhals
Toxemie bloedvergiftiging door organische gifstof
Toxiciteit giftigheid
Toxicologisch met betrekking tot gifstoffen
Toxicomanie verslaving aan gifstof
Toxine gifstof
Toxisch giftig
Toxoplasmose infectieziekte veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii
Tracheitis ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp
Trachoom korrelachtige ontsteking van het oogbindvlies
Tractus vezelbundel
Tranquillizer middel dat opwindingstoestanden bedaart
Transaminase giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen
Transcutaan door de huid heen toegediend
Transdermaal door de huid
Transfer overdracht
Transformatie verandering
Transfusie inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel
Transit doorvoer
Transitoir transitoor, van voorbijgaande aard
Transmissie overbrenging
Transplantatie overplanting
Transuretraal door de urinebuis
Traumatisch door een letsel ontstaan
Tremor beving
Tricyclisch 3 periodes of 3 cycli (cirkels)
Triggerzone pijnpunt
Trismus kaakkramp
Trivalent driewaardig
Trofisch met betrekking tot de voeding van de weefsels
Trombo-embolie bloedvatverstopping door bloedprop
Trombocytopenie verlaagd aantal bloedplaatjes
Trombocytose verhoogd aantal bloedplaatjes
Tromboflebitis ontsteking van de vaatwand met vorming van bloedproppen
Trombose vorming van bloedprop in bloedvat of hart
Tuba tube, trompetvormig
Tuberculeus met betrekking tot tuberculose (door de tuberkelbacil veroorzaakte infectieziekte vnl. in de longen)
Tuberculostaticum middel tegen tuberculose
Tubulair tubuleus, in de vorm van een buisje, buisjes betreffend
Tumor gezwel
Turnover verloop
Tympanum trommelholte van het oor, het middenoor
Ulceratie verzwering
Ulcerogeen wat zweervorming bevordert
Ulcus zweer
Ulcus Crusis zweer aan het onderbeen (open been)
Ulcus Pepticum maagzweer
Uniform éénvormig
Unilateraal éénzijdig
Unit-Dosis gewone hoeveelheid van een geneesmiddel
Uremie bloedvergiftiging door onvoldoende werking van de nieren
Urethritis onsteking van de urinebuis
Urgentie dringende noodzaak
Uricosuricum middel dat de urinezuuruitscheiding bevordert
Urinair met betrekking tot urine
Urogenitaal met betrekking tot de urinewegen en de geslachtsorganen
Urografie röntgenfoto van de urinewegen
Urticaria netelroos
Uterus baarmoeder
Uveitis ontsteking van het regnboogvlies van het oog
Vaccin entstof om afweer op te bouwen
Vaccinatie inenting
Vaccinia ziektetoestand na inenting
Vagaal met betrekking tot de tiende hersenzenuw, de vagus zenuw
Vaginaal met betrekking tot de schede v.d. vrouw
Vagolitisch alsof de werking van de tiende hersenzenuw onderbroken is
Vagotenie verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel
Validiteit geldigheid
Valvula klepje
Variabiliteit veranderlijkheid
Variatie geringe afwijking
Varicella waterpokken
Varix spatader
Vasculair met betrekking tot de bloedvaten
Vasculitis vaatonsteking
Vasoactief van invloed op de omvang van bloedvaten (samentrekking of verwijding)
Vasoconstrictie vaatvernauwing
Vasodilitatie vaatverwijding
Vasomotorisch van invloed op de omvang van bloedvaten
Vasopressor stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert
Vegetatief buiten het bewustzijn om
Vehiculum drager
Venerisch met betrekking tot de geslachtsziekten
Veneus met betrekking tot de aders
Ventilatie de luchtverplaatsing bij het ademen
Ventraal aan de buikzijde
Ventriculair met betrekking tot de orgaanholte
Vertebraal met betrekking tot de wervels
Vertigo duizeligheid
Vesicaal met betrekking tot de blaas
Vestibulair met betrekking tot het evenwichtsorgaan
Vigiliteit waakzaamheid
Viraal door een virus veroorzaakt
Virilisatie vermannelijking
Visceraal met betrekking tot de ingewanden
Viscositeit kleverigheid, stroperigheid van een vloeistof
Visioen droombeeld
Visueel met betrekking tot het zicht
Vitale Capaciteit nuttige longinhoud
Vitreus glasachtig
Voluntarius vrijwillig
Vomitus braaksel
Vulvair met betrekking tot de schaamspleet
Vulvovaginitis ontsteking van de schaamspleet en de schede
Withdrawal terugtrekking, daling van gehalte van hormoon,drug of geneesmiddel in bloed, soms met ontwennings of afkickverschijnselen
Xanthoom gelige verhevenheid op de huid
Xanthopsie geelzien
Xeroftalmie uitdroging van het hoornvlies
Xerostomie droge mond